News

News

Official launching of SME Innovation Fund-Vaguthu News

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން އުފެއްދުންތެރި އަދި އިޖާދީ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ހުޅުވާލާއިފިއެވެ އެމްއެފްއެމްސީ އަކީ އީގާދީ އަދިި އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ މި ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Mihaaru News

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ “އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފަންޑު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-One Online

.ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، “އެސް.އެމް.އީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ތައާރަފު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައިި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، (އައި.ސީ.ޓީ)ގެ ދާއިރާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ދާއިރާއެއް Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Sun Media

ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެ ފަންޑު ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ޖުމްލަ 20 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ތައާރަފުކުރި އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑަކީ ސަރުކާރުގެ ‘ސްޓްރެޓީޖިކް’ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ގާއިމުކުރަމުންދާ އެކި އެކި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަންޑެވެ. މި ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު Read More

By a Presidential Decree, President Solih established “Maldives Fund Management Corporation Limited”

As part of this administrations pledge; to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Ibrahim Mohamed Solih has by a Presidential Decree, established a 100% state-owned company known as the Read More

President establishes Maldives Fund Management Corporation Limited

President Ibrahim Mohamed Solih has established Maldives Fund Management Corporation Limited. As part of the pledge to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Solih established the fund corporation by Read More

President forms Maldives Fund Management company

President Ibrahim Mohamed Solih has formed the Maldives Fund Management. Maldives Fund Management is a 100% state-owned company formed by the President on Wednesday, according to Article 95 of The Companies Act. The company is tasked with facilitating a better financial structure for investors and Read More

President forms special company for investors

President Ibrahim Mohamed Solih has formed a special company for local and foreign investors. According to the President’s Office, “Maldives Fund Management Corporation Limited” was created as per the government’s policies, in a bid to make easier arrangements for various local and foreign investments in Read More

President forms company for investments

President Ibrahim Mohamed Solih has formed a company titled ‘Maldives Fund Management Corporation Limited’, in a bid to increase the investment opportunities in different sectors. As per the government’s pledge to increase investments and promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Read More

President forms Maldives Fund Management Company

President Ibrahim Mohamed Solih has formed a new state-owned company to facilitate better financial structures for investors and international markets. The 100% state-owned company named Maldives Fund Management Corporation Limited (MFMC) was formed by the power vested in the president under Article 95 of The Read More

President Solih inaugurates Fund Management Corporation LTD

President Ibrahim Mohamed Solih on Wednesday established a fully state-owned company, Maldives Fund Management Corporation Limited, by a Presidential Decree. According to the President’s Office, President Solih established the Maldives Fund Management Corporation LTD with the aim of creating a company that assists in acquiring Read More