The Maldives offers vast opportunities for local and foreign institutional investors and individual investors. The lucrative tourism sector offers several opportunities, with the government’s ambitious target to bring 35,000 new beds in the market over the next five years. There is enormous untapped potential in the area of renewable energy with the increase Government target to increase from 30% to 70% of peak load energy to be generated from renewable sources and due to the geographical composition of the country and challenges faced in power generation. Moreover, there is substantial need for investment in infrastructure projects with long-term productive life which will contribute to sustainable community development. Other sectors with immense promise for the future includes investments IT start-ups and SME development, with a young tech-savvy millennial population ready to develop their own businesses and promising start-ups in need of venture capital.

Key Sectors

Tourism

While the Maldives currently welcomes 1.5 million tourists per year, this figure is set to drastically increase following the Velana International Airport expansion project which is scheduled to conclude by 2022.

Financial

The banking sector in the Maldives is comprised of 8 major banks, with several non-depository institutions offering housing finance leasing, insurance, and leasing services.

Transport

In addition to the main port of entry through Velana Airport International Airport at Hulhule’, there are three additional international airports in the Maldives.

Latest News

The Maldives offers vast opportunities for local and foreign institutional investors and individual investors. The lucrative tourism sector offers several opportunities, with the government’s ambitious target to bring 35,000 new beds in the market over the next five years.

Official launching of SME Innovation Fund-Vaguthu News

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން އުފެއްދުންތެރި އަދި އިޖާދީ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ހުޅުވާލާއިފިއެވެ އެމްއެފްއެމްސީ އަކީ އީގާދީ އަދިި އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ މި ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Mihaaru News

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ “އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފަންޑު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-One Online

.ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، “އެސް.އެމް.އީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ތައާރަފު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައިި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، (އައި.ސީ.ޓީ)ގެ ދާއިރާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ދާއިރާއެއް Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Sun Media

ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެ ފަންޑު ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ޖުމްލަ 20 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ތައާރަފުކުރި އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑަކީ ސަރުކާރުގެ ‘ސްޓްރެޓީޖިކް’ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ގާއިމުކުރަމުންދާ އެކި އެކި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަންޑެވެ. މި ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު Read More

By a Presidential Decree, President Solih established “Maldives Fund Management Corporation Limited”

As part of this administrations pledge; to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Ibrahim Mohamed Solih has by a Presidential Decree, established a 100% state-owned company known as the Read More

President establishes Maldives Fund Management Corporation Limited

President Ibrahim Mohamed Solih has established Maldives Fund Management Corporation Limited. As part of the pledge to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Solih established the fund corporation by Read More

The Maldives offers vast opportunities for local and foreign institutional investors and individual investors. The lucrative tourism sector offers several opportunities, with the government’s ambitious target to bring 35,000 new beds in the market over the next five years. There is enormous untapped potential in the area of renewable energy with the increase Government target to increase from 30% to 70% of peak load energy to be generated from renewable sources and due to the geographical composition of the country and challenges faced in power generation. Moreover, there is substantial need for investment in infrastructure projects with long-term productive life which will contribute to sustainable community development. Other sectors with immense promise for the future includes investments IT start-ups and SME development, with a young tech-savvy millennial population ready to develop their own businesses and promising start-ups in need of venture capital.

Key Sectors

Tourism

While the Maldives currently welcomes 1.5 million tourists per year, this figure is set to drastically increase following the Velana International Airport expansion project which is scheduled to conclude by 2022.

Financial

The banking sector in the Maldives is comprised of 8 major banks, with several non-depository institutions offering housing finance leasing, insurance, and leasing services.

Transport

In addition to the main port of entry through Velana Airport International Airport at Hulhule’, there are three additional international airports in the Maldives.

Latest News

The Maldives offers vast opportunities for local and foreign institutional investors and individual investors. The lucrative tourism sector offers several opportunities, with the government’s ambitious target to bring 35,000 new beds in the market over the next five years.

Official launching of SME Innovation Fund-Vaguthu News

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން އުފެއްދުންތެރި އަދި އިޖާދީ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ހުޅުވާލާއިފިއެވެ އެމްއެފްއެމްސީ އަކީ އީގާދީ އަދިި އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ މި ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Mihaaru News

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ “އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފަންޑު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން Read More

Official launching of SME Innovation Fund-One Online

.ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، “އެސް.އެމް.އީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑް” ތައާރަފު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައިި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، (އައި.ސީ.ޓީ)ގެ ދާއިރާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ދާއިރާއެއް Read More

Official launching of SME Innovation Fund-Sun Media

ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެ ފަންޑު ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. ޖުމްލަ 20 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ތައާރަފުކުރި އެސްއެމްއީ އިނޮވޭޝަން ފަންޑަކީ ސަރުކާރުގެ ‘ސްޓްރެޓީޖިކް’ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ގާއިމުކުރަމުންދާ އެކި އެކި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަންޑެވެ. މި ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު Read More

By a Presidential Decree, President Solih established “Maldives Fund Management Corporation Limited”

As part of this administrations pledge; to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Ibrahim Mohamed Solih has by a Presidential Decree, established a 100% state-owned company known as the Read More

President establishes Maldives Fund Management Corporation Limited

President Ibrahim Mohamed Solih has established Maldives Fund Management Corporation Limited. As part of the pledge to increase the investment opportunities in different sectors and to promote an investment-friendly environment for local and foreign investors in the Maldives, President Solih established the fund corporation by Read More